Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK ZA PRZYCZYNĄ BŁOGOSŁAWIONEGO WINCENTEGO

Wielki wyznawco Chrystusa, Ojcze i Opiekunie biednych, Wincenty Kadłubku, najpokorniej błagam Cię, abyś przyczyną swoją wspomagać nas raczył we wszystkich potrzebach i serca nasze rozjaśnił zbawiennymi natchnieniami. Uproś nam, Opiekunie strapionych, byśmy w szczęściu i nieszczęściu trwali przy krzyżu Chrystusa, ani żaląc się na cierpienie, ani zapominając o Bogu w rozkoszy. Uproś nam, dobry nasz Przewodniku, byśmy wszystko, co przemijające i tylko doczesne mieli w pogardzie
i zapomnieniu, a o przyszłości duszy i wieczności jak najczęściej rozważali. Uproś nam serdeczną skruchę za wszystkie grzechy, a niech każdy dzień rozpoczynamy myślą o chwale Bożej, o litości,
o miłosierdziu i przebaczeniu wobec bliźnich, o pracy wytrwałej i rzetelnej dla dobra ogólnego.
Ty, któryś poświęcił życie miłosierdziu i chwale Bożej, wstaw się za nami, abyśmy byli godni naśladować Ciebie i dojść tam, gdzie Chrystus Pan i Zbawiciel nasz króluje wiecznie. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Módlmy się:

Błogosławiony Wincenty Kadłubku, módl się za nami do Boga, wyproś nam wszelkie łaski, byśmy goręcej pracowali nad zbawieniem duszy i zasłużyli sobie na miano prawdziwych wyznawców Chrystusa. Amen.

17 04 72 

MODLITWA O DAR MIŁOŚCI

Boże w Trójcy Jedyny, Boże Miłości moja, spraw proszę pokornie, przez wstawiennictwo bł. Wincentego, który swą miłość do Jezusa Eucharystycznego, wyraził zapaleniem wiecznego światła przed tabernakulum, aby miłość Twoja przenikała moje serce, a stale w nim wzrastając wyjednała mi łaskę (powiedz, o co prosisz), o którą Cię gorąco i z ufnością proszę przez Chrystusa Pana Naszego.

17 04 72 

LITANIA DO BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Błogosławiony Wincenty Kadłubku,
Bł. Wincenty, Orędowniku nasz u Boga,
Bł. Wincenty, Wierny sługo Jezusa Chrystusa,
Bł. Wincenty, Pokorny czcicielu Królowej Niebios,
Bł. Wincenty, Pałający miłością do Jezusa Eucharystycznego,
Bł. Wincenty, Gorliwy pasterzu Ludu Bożego,
Bł. Wincenty, Ozdobo Kościoła Świętego,
Bł. Wincenty, Chlubo zakonu cysterskiego,
Bł. Wincenty, Wzorze Kościoła ubogich,
Bł. Wincenty, Słynny biskupie krakowski,
Bł. Wincenty, Odważny czcicielu biskupa Stanisława,
Bł. Wincenty, Mężny nauką i cnotą znakomity,
Bł. Wincenty, Skrzętny naszych dziejów pisarzu,
Bł. Wincenty, Roztropny doradco królewski,
Bł. Wincenty, Wzgardzicielu zła światowego,
Bł. Wincenty, Przykładzie zakonnej karności,
Bł. Wincenty, Wzorze pokory i pokuty,
Bł. Wincenty, Ojcze opuszczonych sierot,
Bł. Wincenty, Słynny cudotwórco jędrzejowski,
Bł. Wincenty, Szermierzu sprawiedliwości,
Bł. Wincenty, Obrońco prześladowanych,
Bł. Wincenty, Pocieszycielu strapionych,
Bł. Wincenty, Ojcze kultury chrześcijańskiej w Polsce,
Bł. Wincenty, Nauczycielu miłości Ojczyzny,
Bł. Wincenty, Opiekunie ludu wiernego,
Bł. Wincenty, Stróżu ojczystej ziemi,
Bł. Wincenty, Patronie Polski zawsze wiernej Kościołowi,
Bł. Wincenty, Jutrzenko lepszej przyszłości,
My grzeszni pokornie prosimy, przyczyń się za nami, błogosławiony Wincenty.
Aby nas Bóg łaską niezłomnej wiary obdarzyć raczył,
Aby nas Bóg nadzieją wiecznego szczęścia pocieszyć raczył,
Aby nas Bóg miłością ewangeliczną natchnąć raczył,
Aby nas Bóg w przywiązaniu do Matki Kościoła wspomagać raczył,
Aby nas Bóg i Kościół w Polsce męstwem obdarzyć raczył,
Aby nas Bóg w wierności Kościołowi zachować raczył,
Aby nas Bóg i rodziny polskie opieką swą otoczyć raczył,
Aby nas Bóg i młodzież naszą w trzeźwości ugruntować raczył,
Aby nas Bóg od nałogu pijaństwa bronić raczył,
Aby nas Bóg od niewiary i ateizmu ochronić raczył,
Aby nas Bóg i młodzież polską w czystości zachować raczył,
Aby nas Bóg w jedności i zgodzie braterskiej umocnić raczył,
Aby nas Bóg i Ojczyznę naszą od wszelkich klęsk, a zwłaszcza od wojny ochronić raczył,
Aby nam Bóg zwycięstwo i pokój na ziemi i wieczne szczęście w niebie łaskawie dać raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Ześlij nam, Panie, pomoc z przybytku swego.
W. I racz otoczyć chwałą świętych Sługę Wincentego.
K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

Boże, który błogosławionego Wincentego, biskupa krakowskiego i mnicha cysterskiego, unikającego zaszczytów świata, okryłeś chwałą pokory, prosimy Cię, abyśmy naśladując tak wielki wzór, zasłużyli na udział w chwale niebieskiej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 17 04 72

 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Błogosławiony Wincenty, Patronie nasz drogi,

Do Ciebie spieszy, lud polski ubogi,

Do Ciebie serca i ręce podnosi,

O lepsze czasy dla Ojczyzny prosi.

Bo ta Ojczyzna srodze utrapiona,

Niechże nie będzie od Ciebie opuszczona.

Niech naród polski dozna Twej opieki,

Której doznawał przez tak liczne wieki.

Dziś cała Polska w smutku i żałobie,

Z wielką ufnością poleca się Tobie.

Ratuj nas, ratuj, o patronie święty,

Ziomku nasz drogi, Kadłubku Wincenty!

 17 04 72

 

MODLITWA ODMAWIANA W JĘDRZEJOWIE

Błogosławiony Wincenty, przemożny nasz Patronie i Opiekunie, prosimy Cię pokornie, racz łaskawie nas wysłuchać i zanieść prośby do tronu Najwyższego Stwórcy.

Polecamy Ci Kościół Chrystusowy, wraz z papieżem – ojcem chrześcijaństwa, wraz z jego biskupami, kapłanami i całą rzeszą sług i służebnic zakonnych, prosząc dla nich o gorliwość apostolską.

Polecamy Ci lud polski i usilnie błagamy o wytrwałość w wierze i przywiązaniu do Kościoła.

Polecamy Ci błądzących i odłączonych od Matki Kościoła i prosimy z ufnością Ducha Świętego
o jedność wszystkich chrześcijan.

Polecamy Ci grzeszników, pogrążonych w ciężkich nałogach, znajdujących się w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia. Wyproś im miłosierdzie Boże i skuteczne nawrócenie.

Polecamy Ci rodziców, nauczycieli oraz wszystkich wychowawców. Proś jedynego nauczyciela Jezusa Chrystusa o łaskę dobrego, religijnego wychowania dzieci i młodzieży.

Polecamy Ci młodzież naszą, przyszłość Kościoła i narodu. Niech jaśnieją żywą wiarą, zamiłowaniem do pracy, nauki, niewinności, trzeźwości, a także szacunku dla rodziców, przełożonych i starszych.

Polecamy Ci ubogich, nieszczęśliwych, osamotnionych, opuszczonych lub wzgardzonych przez chciwych i niemiłosiernych ludzi. Niech światło wiary towarzyszy im w pokonywaniu niedostatków życia codziennego i pobudzi do ofiarnej miłości ludzi dobrej woli.

Oddajemy Ci w opiekę matki obdarowane licznym potomstwem, aby ich poświęcenie wydało błogosławione owoce dla Kościoła i narodu.

Otocz szczególną troską cierpiących duchowo i fizycznie i wyjednaj im łaskę pokornego przyjęcia tajemnicy cierpienia.

Strzeż rodziny nasze, by pod tchnieniem Ducha Świętego strzegły wierności i nierozerwalności sakramentu małżeństwa.

Bądź pomocą dla par narzeczeńskich idących do małżeństwa, wyproś im prawdziwą miłość i wierność małżeńską, opartą na nakazach Ewangelii.

Tobie, Mężu Boży i skrzętny nasz dziejów Pisarzu, oddajemy w opiekę ludzi nauki, twórców kultury i myślicieli. Spraw swym wstawiennictwem u Stwórcy wszechrzeczy, by w pracy twórczej towarzyszyły im łaski i zbawienne natchnienia dla wzrostu duchowego i społecznego Ojczyzny naszej.

A ponad te wszystkie dary pragniemy, aby serca nasze pałały taką miłością ku Jezusowi i Matce Najświętszej, jaką płonęło Twoje serce, abyśmy tą miłością ożywieni mogli służyć Bogu w bliźnich naszych.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 17 04 72

 

NABOŻEŃSTWO TRZYDNIOWE DO BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA
O POCIESZENIE W SMUTKACH

Modlitwa na każdy dzień

Prosimy Cię, Panie, Wszechmogący Boże, racz sprawić, aby każda nasza modlitwa czystym sercem była Tobie przedkładana, a każda nasza sprawa w imię Twoje zaczynała się i kończyła. Amen.

W. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

O. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Dzień pierwszy

O otrzymanie od Boga cnoty pokory i uchronienie się od pychy

Wzorze pokory, wielki biskupie Wincenty Kadłubku, któryś dla umiłowania cichej służby wyrzekł się godności biskupiej, do Ciebie zwracamy się z ufną prośbą, abyśmy znak pychy w sercach naszych zniszczyli a pokorą swe życie ulepszyli.

Wierny Sługo Boży, Kapłanie pełen pokory i zaparcia, wejrzyj na nasze błagania, naszą ufność, wspomóż nas swoją opieką, modlitwy nasze uczyń Bogu miłymi i spraw, abyśmy przez pokorę i z poddaniem wszystko, co na nas przyjdzie przyjmowali jako wyraz woli Bożej.

Jeśli o pocieszenie ośmielamy się błagać, to tylko przez Twoje wstawiennictwo o błogosławiony Wincenty, któryś podczas ziemskiego życia sieroty pocieszał, wdowy wspomagał, strapionych ratował. Bądź nam obrońcą i pocieszycielem, ulecz nas z pychy i pomóż postępować w pokorze. O to Cię prosimy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Błogosławiony Wincenty, uproś nam u Boga łaskę, o którą Cię z ufnością prosimy.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Módlmy się:

Przyjmij, prosimy Cię, Panie, tę modlitwę, którą do Ciebie zanosimy, aby była Tobie przyjemną, a nam wyjednała zbawienną pomoc. Niech przez zasługi błogosławionego Wincentego, dotrze przed Twój tron i przyniesie nam obfite łaski dla duszy i ciała. Amen.

 

Dzień drugi

O otrzymanie od Boga cnoty miłosierdzia i uchronienie się od chciwości

Prosimy Cię, Panie… (jak na początku każdego dnia).

Chwalebny Wincenty Kadłubku, którego miłosierdzie i szczodrobliwość wobec potrzebujących była powszechnie znana, prosimy, abyśmy Ciebie naśladując, wszystko, co dobra ziemskie przynoszą, na chwałę Boga i wsparcie bliźnich obracali.

Tyś miał zawsze otwarte ręce, Tyś nędzy ludzkiej zawsze litość okazywał, Tyś niczego dla siebie nie pragnął, a wszystko Bogu na cześć ofiarował.

W tym ciężkim smutku, jaki nas przygniata, w tej niedoli, jaka nam serce łamie, w tej naszej potrzebie, błagamy Cię, Opiekunie nasz i Patronie, Wincenty Kadłubku, wstaw się za nami u Boga i uproś, abyśmy byli coraz lepszymi, przez hojne i rozumne miłosierdzie wobec bliźnich, abyśmy zniszczyli w sobie choćby drobny ślad chciwości, a stawali się godnymi miłosierdzia Bożego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Błogosławiony Wincenty, uproś nam u Boga łaskę, o którą Cię z ufnością prosimy.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Módlmy się:

Przyjmij, prosimy Cię, Panie, tę modlitwę, którą do Ciebie zanosimy, aby była Tobie przyjemną, a nam wyjednała zbawienną pomoc. Niech przez zasługi błogosławionego Wincentego, dotrze przed Twój tron i przyniesie nam obfite łaski dla duszy i ciała. Amen.

 

Dzień trzeci

O otrzymanie gorliwości w dobrych uczynkach i uchronienie się od lenistwa

Prosimy Cię, Panie… (jak na początku każdego dnia)

Jakżeś Ty, gorliwy Sługo Boży, Wincenty Kadłubku, pałał gorliwością w modlitwach, w pracy i w ćwiczeniu się w cnotach, tak racz nam wyjednać u Boga, żeby nasze serca były gorliwsze, abyśmy cnoty chrześcijańskie sumiennie spełniali i przez miłość do pracy wystrzegli się lenistwa.

Gorliwy obrońco nasz przed Bogiem, Ty, który w gorliwej modlitwie już za życia byłeś opromieniony jasnością, spraw to swoim wstawiennictwem, aby nas miłość ku Bogu rozgrzewała, byśmy co dzień rozpalali się pragnieniem dobrego służenia Bogu i odwdzięczania się za wszystkie dobrodziejstwa na nas zlewane.

Prosząc Twej pomocy, Opiekunie nasz i Patronie nasz, zanosimy pokorne prośby. Wstaw się za nami do Zbawiciela, który umarł na krzyżu jako ofiara miłości za wszystkich ludzi, abyśmy umieli smutki i cierpienia przez miłość ku Bogu cierpliwie znosić i Jemu składać w ofierze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Błogosławiony Wincenty, uproś nam u Boga łaskę, o którą Cię z ufnością prosimy.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Módlmy się:

Przyjmij, prosimy Cię, Panie, tę modlitwę, którą do Ciebie zanosimy, aby była Tobie przyjemną, a nam wyjednała zbawienną pomoc. Niech przez zasługi błogosławionego Wincentego, dotrze przed Twój tron i przyniesie nam obfite łaski dla duszy i ciała. Amen.

Modlitwa na zakończenie

Błogosławiony Patronie nasz, który zostałeś powołany na wysokie dostojeństwo w Kościele oraz wezwany na mądrego doradcę przy dworze książęcym, a gdy obowiązki te świątobliwie spełniłeś, przywdziałeś potem z radością ubogi habit zakonny, pragnąc jeszcze bardziej służyć Panu nas Pany, uproś nam łaskę, abyśmy, chwałę służenia Zbawicielowi naszemu nad wszelki zaszczyt ziemski przenosząc, zbawienia wiecznego dostąpili. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 17 04 72

MODLITWA O KANONIZACJĘ BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA

Boże łaskawy i miłosierny, Ty raczyłeś powołać błogosławionego Wincentego ze stolicy biskupiej do zakonu, w którym oddając się wyłącznie Tobie, doszedł do tak wielkiej doskonałości, iż stał się wzorem pokory i całkowitego oddania się woli Bożej, a po śmierci zasłużył sobie na cześć powszechną wiernych, którzy modlą się przy jego grobie od niepamiętnych czasów, ufni w jego wstawiennictwo.

Prosimy Cię, Panie, okaż nam swoją chwalebną szczodrobliwość i ześlij nam obfite łaski i cuda konieczne do upragnionej i od dawna oczekiwanej kanonizacji. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W. Błogosławiony Wincenty.

O. Uproś mi u Boga łaskę, o którą Cię z ufnością proszę.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie