Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Uroczysta Msza św. w Bazylice Katedralnej w Kielcach pod przewodnictwem bp Kazimierza Ryczana koncelebrowana przez biskupów pomocniczych Mariana Florczyka i Kazimierza Gurdę, opata cystersów z Jędrzejowa o. Edwarda Stradomskiego i setek księży z diecezji kieleckiej.

Życzenia od licznych delegacji wspólnot i zgromadzeń zakonnych, środowisko seminarium oraz tłumy kielczan na uroczystości – tak w Kielcach uczczono 10 lutego jubileusz 75 lat życia biskupa kieleckiego.

Homilię wygłosił ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – jako adiunkt, asystent i wieloletni przyjaciel biskupa kieleckiego, od lat związanego z KUL. Biskupa Ryczana określił mianem „pasterza posłanego przez Jezusa do diecezji kieleckiej” i przypomniał jego drogę życia i kapłaństwa.

„Znaczącym rysem jego życia, posługi kapłańskiej i biskupiej było swoiste pójście za człowiekiem i towarzyszenie mu na różnych jego drogach” – mówił. Wspominał m.in. służbę na rzecz młodych ludzi w czasach duszpasterstwa akademickiego w Rzeszowie i powstanie „Monolitu” – wspólnoty DA, która trwa do dziś, czy posługę w konwikcie KUL.

Zwrócił uwagę na „ukochanie ziemi świętokrzyskiej i jej mieszkańców”, przejawiające się w listach, w kazaniach z budującymi przykładami. Wspominał o pomaganiu materialnym ubogim studentom i pomocy udzielanej kapłanom, w tym także i tym, „którzy nie sprostali powołaniu, jeśli nie weszli na drogę walki z Kościołem”.

Ks. prof. Święs wspominał także posługę biskupa kieleckiego na rzecz rodziców kapłanów i jego stałą pasterską troskę o „budowanie jedności powierzonej sobie wspólnoty”. Mówił także o jego zasługach dla nauki, o wezwaniach do jednoczenia prawicy w regionie i użyczenia na ten cel „swojego stołu i gościny”, a także o doskonałej znajomości mechanizmów społecznych, czytelnych w przepowiadaniu bp Ryczana.

„Dziękujemy za 75 lata twego życia, za tę moc łaski, która działała w ludzkich sercach przez twoją posługę” – mówił ks. prof. Święs.

Z życzeniami dla biskupa kieleckiego przybyły delegacje władz miasta i regionu, posłowie, parlamentarzyści, ruchy i wspólnoty katolickie, zakon bożogrobców z Miechowa, zgromadzenia i zakony, przewodnicy turystyczni, szkoły i grupy mieszkańców miasta.

Wcześniej, 4 lutego br., tuż przed wyruszeniem do Rzymu z wizytą ad limina Apostolorum, biskup kielecki złożył na ręce Nuncjusza Apostolskiego rezygnację ze sprawowanego urzędu. „To typowa procedura określona prawem kanonicznym” – tłumaczy ks. kan. Dariusz Gącik, notariusz Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

Ks. Gącik wyjaśnia, że rezygnacja z urzędu nie jest żadnym zaskoczeniem i wynika wyłącznie z wymogów prawa kanonicznego, nie ma też związku ze stanem zdrowia bp. Ryczana. „Do takiej decyzji zobowiązany jest nie tylko biskup, ale i każdy pełniący urząd w Kościele, np. księża proboszczowie” – precyzuje ks. Gącik.

Kazimierz Ryczan, obecny biskup kielecki, urodził się 10 lutego 1939 r. w Żurawicy k. Przemyśla. W 1956 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, przerwane dwuletnią służbą wojskową w Morągu. W 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie, następnie pracował jako wikariusz w parafiach w Szebnie i Rzeszowie.

W 1966–69 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. W latach 1970–75 pracował jako duszpasterz akademicki w Rzeszowie i prowadził wykłady z katolickiej nauki społecznej w WSD w Przemyślu. W 1978 uzyskał stopień naukowy doktora, w 1983 został adiunktem w Katedrze Socjologii Religii. Wyjeżdżał na stypendia naukowe w Instytucie Katolickim w Paryżu oraz na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Po zatwierdzeniu rozprawy habilitacyjnej objął stanowisko kierownika Katedry Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. W 1993 został wybrany prodziekanem Wydziału Teologii KUL, jednak powołany jednocześnie na biskupa diecezjalnego do Kielc, funkcji tej nie podjął.

W 1993 przyjął święcenia biskupie. Ingres do katedry kieleckiej odbył się 11 września 1993 r. Nowy biskup kielecki przyjął zawołanie „W więzach wspólnoty”. Bp Ryczan nadal prowadził wykłady oraz seminaria doktoranckie. Od 1997 r. jest profesorem nadzwyczajnym.

W czasie pracy na KUL był m.in. sekretarzem, a potem I wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej „Solidarności” (1980–81), wicedyrektorem Konwiktu księży studentów (1983–89), a potem jego dyrektorem (1989 –93). Był członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz przewodniczącym Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Społecznych Iustitia et Pax. Od 2008 jest Krajowym Duszpasterzem Ludzi Pracy.

Zainteresowania naukowe bp Ryczana skupiają się na socjologii religii i katolickiej nauce społecznej. Prace badawcze dotyczą: religijności, powołań kapłańskich i zakonnych, tradycji religijnej, wartości podstawowych społeczeństwa, koncepcji ładu społecznego i roli Kościoła w życiu społecznym. Jego bibliografia obejmuje kilkadziesiąt pozycji, ponadto drukiem kilkakrotnie ukazywały się zbiory kazań.

źródło: http://www.diecezja.kielce.pl

 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie