Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W minioną sobotę 69 dzieci z naszej wspólnot parafialnej po raz pierwszy przyjęło Jezusa Eucharystycznego do swojego serca. To wspaniałe wydarzeni zostało poprzedzone kilkuletnią katechezą oraz sakramentalną spowiedzią.

Za przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii w pierwszej kolejności odpowiadają rodzice. To oni uczą dzieci pacierza, a potem, przez coniedzielną obecność w kościele i osobistą modlitwę, wprowadzają dzieci w świat wiary. Nieodłączna jest katecheza szkolna, która ma na celu pogłębić przekaz, którego pierwszymi heroldami są rodzice, rodzice chrzestni, często dziadkowie.

To dzięki postawie rodziców, dzieci uczą się odróżniać dobro od zła, potem poznają pierwsze modlitwy i wraz z opiekunami uczestniczą w niedzielnej mszy św. Następnie uczą się odróżniać pokarm fizyczny, spożywany na co dzień, do Chleba Eucharystycznego. To dorośli, dzięki słuchaniu homilii, udziale w katechezie i osobistemu zaangażowaniu są w stanie nauczyć to dzieci.

Podczas katechezy bezpośrednio poprzedzającej pierwszą spowiedź i pierwszą komunię świętą, duszpasterze i katecheci, w naszym przypadku o. opat Rafał i o. proboszcz Jakub, wprowadzają dzieci w tajemnicę czystego serca, znaczenie odpuszczenia grzechów oraz tajemnice Eucharystii, czyli tajemnicę Boga obecnego pośród nas i w nas. Ale to jak rozumieją ją dzieci, jak do tego podchodzą, jakie mają związane z tym emocje – to wszystko jest zależne od rodziców, od chrzestnych i krewnych, czyli tych, którzy są najbliżej dzieci i stanowią dla niech autorytety i najwyższe punkty odniesienia.

W naszej wspólnocie parafialnej dzieci przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej w trzech turach, zgodnie z przynależnością do poszczególnych klas szkolnych. Były w tym wydarzeniu razem, znając się nawzajem i będąc w przyjacielskich i koleżeńskich relacjach. To samo dotyczyło ich rodziców.

Tegoroczna dekoracja komunijna odnosiła się do gołębnika, który na wzór Kościoła Świętego, naszej dobrej matki, gromadzi w sobie różne ptaki, daje im schronienie i zapewnia poczucie wspólnoty. Kościół Święty karmi swoje dzieci sakramentami, wśród nich sakramentem Eucharystii, Chlebem, który zstąpił z nieba i daje nam siłę do mądrego prowadzenia życia doczesnego, i którego spożywanie zapewnia nam życie wieczne.

Sakramentu Eucharystii udzielił proboszcz parafii, o. Jakub Zawadzki. Na nim, jako na ojcu naszej wspólnoty parafialnej, spoczywa obowiązek „zastawienia stołu”, czyli dania ludziom wiary tego, czego oczekują i ze wszystkich miar potrzebują. Dzieciom towarzyszył także ich katecheta, o. opat Rafał, oraz całe rodziny, które chciały być świadkami tego wspaniałego wydarzenia.

Gorąco wierzymy, i o to się modlimy, ale fakt pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dzieci, ożywił wiarę w ich rodzinach, oraz aby dzieci pozostały wierne Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, który oddał za nas życie i otworzył nam drogę zbawienia.  

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini