Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W tych dniach odbywa się w Rzymie Kapituła Generalna Zakonu Cysterskiego. Ta zwoływana raz na pięć lat instytucja to braterskie spotkanie przełożonych cysterskich klasztorów męskich i żeńskich, której przewodniczy Opat Generalny, a jej korzenie sięgają samych początków istnienia Zakonu.

Jednocześnie, Kapituła Generalna to nie tylko braterskie spotkanie mające na celu lepsze poznanie, wymianę doświadczeń oraz pogłębienie własnej cysterskiej tożsamości. Cysterska Kapituła Generalna to także najwyższy organ prawodawczy w Zakonie, nic więc dziwnego, że stanowi ona dla wszystkich mnichów i mniszek ważne wydarzenie, które otaczają swoją modlitwą.

W swojej inauguracyjnej konferencji o. Mauro-Giuseppe Lepori, Opat Generalny Cystersów próbował nakreślić główne kierunki, w których powinny zmierzać kapitulne debaty. Na początku odwołał się do zachęty wystosowanej przez Radę Opata Generalnego do przełożonych Zakonu, by w czasie bezpośrednio poprzedzającym Kapitułę przypomnieć sobie motywy wdzięczności dla własnej przeszłości, by ożywić w sobie pasję dla teraźniejszości oraz by spróbować patrzeć z nadzieją w przyszłość. Te wyzwania stawia przed wszystkimi osobami konsekrowanymi ogłoszony z woli Ojca Świętego Rok Życia Konsekrowanego i, jak przypomniał Generał, jest to dla ojców i matek kapitulnych szansa, by Kapitułę przeżyć w jak największej uległości Duchowi Świętemu.

Może tego wszystkiego wydawać się dużo, nawet zbyt dużo, ale w rzeczywistości wszystko obraca się wokół jednego tematu fundamentalnego i wyraża fundamentalną troskę, którą można określić jako pragnienie, by ta Kapituła Generalna mogła prawdziwie być tym, do czego została ustanowiona w początkach ruchu cysterskiego, to jest zgromadzeniem pasterzy, którzy, którzy spotykają się jako bracia i siostry, by dzielić radości i cierpienia swojej posługi, by odnaleźć pomoc dla swojej misji i misji swych wspólnot w doświadczaniu komunii, by zaczerpnąć ze źródeł charyzmatu, w którym zostaliśmy powołani do podążania i służenia Chrystusowi i Jego Królestwu. To właśnie proponuje nam św. Benedykt w Prologu Reguły: „Przepasawszy biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa.” (RB Prol 21)

Doświadczenie tej drogi to, jak sprecyzował Opat Generalny, doświadczenie Chrystusa idącego z nami do Emaus. Nie od nas samych zależy, czy nie będziemy zniechęceni, rozczarowani, smutni lub owładnięci beznadzieją. Jedynie obecność Chrystusa może wnieść w nasze życie wdzięczność, pasję i nadzieję.

Na zakończenie Opat Generalny wyraził myśl, która może służyć za program nie tylko obecnej Kapitule Generalnej, ale każdej naszej refleksji nt. działalności Kościoła we współczesnym świecie:

Nie ma bardziej naglącej dla współczesnego świata misji ewangelizacyjnej, jak ta, by przeżywać braterską i synowską komunię z Chrystusem i dzielić się nią ze wszystkimi i poprzez wszystko.

Niech Duch Święty czuwa nad owocnością prac i obrad Kapituły Generalnej Zakonu Cysterskiego!

foto: www.ocist.org

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini