Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Dzisiaj, 28 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w Kurii Diecezjalnej w Kielcach w obecności Kolegium Konsultorów miało miejsce kanoniczne objęcie diecezji kieleckiej przez bp. Jana Piotrowskiego. Jutro odbędzie się jego ingres do bazyliki katedralnej.

Nowy Pasterz Kościoła Kieleckiego przedstawił dokument Stolicy Apostolskiej z papieską nominacją na biskupa diecezjalnego. Następnie ks. prałat dr Andrzej Kaszycki, kanclerz Kurii sporządził stosowny protokół potwierdzający kanoniczne objęcie diecezji przez nowego Biskupa Kieleckiego, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanoniczego (kan. 382§3). Pod dokumentem swoje podpisy złożyli: nowy ordynariusz, kanclerz Kurii oraz członkowie Kolegium Konsultorów na czele z bp. Marianem Florczykiem.

Od tej chwili bp Jan Piotrowski obął rządy w diecezji kieleckiej, a jego imię wymieniane jest w kanonie Mszy św. na terenie diecezji kieleckiej.

Na zakończenie odśpiewano uroczyście hymn „Ciebie Boga wysławiamy”, po którym swoje słowo do zebranych skierował bp Piotrowski. Na zakończenie wszyscy biskupi udzielili pasterskiego błogosławieństwa.

Kodeks Prawa Kanonicznego podkreśla, że „Biskupi, którzy z Bożego postanowienia są następcami Apostołów, przez Ducha Świętego, który został im dany, są ustanawiani w Kościele pasterzami, ażeby byli nauczycielami, kapłanami świętego kultu i sprawującymi posługę rządzenia. Biskupowi diecezjalnemu w powierzonej mu diecezji przysługuje wszelka władza zwyczajna, własna i bezpośrednia, jaka jest wymagana do jego pasterskiego urzędu”.

Tekst bulii nominacyjnej:

FRANCISZEK BISKUP SŁUGA SŁUG BOŻYCH

Czcigodnemu Bratu Janowi Piotrowskiemu, dotychczas Biskupowi tytularnemu Sinitis i Pomocniczemu Tarnowskiemu, wybranemu na Biskupa Kieleckiego, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.

My, którzy zostaliśmy postawieni na Katedrze Świętego Piotra, staramy się z całym Kościołem słuchać słów Pana naszego Jezusa Chrystusa, rozumieć je i iść gorliwie za nimi. Teraz zaś z największą troskliwością myślimy o duchowych potrzebach wiernych umiłowanej diecezji kieleckiej. Ponieważ ta wspólnota, po ustąpieniu niestrudzonego Pasterza, Czcigodnego Brata Kazimierza Ryczana, została pozbawiona Rządcy, chcemy owczarni tej przydzielić nowego Pasterza.

Ty, Czcigodny Bracie, który – trudząc się w tarnowskiej wspólnocie kościelnej, pracując w świecie na misjach, czy też pełniąc posługę w różnych Instytutach i Dziełach służących działalności misyjnej – wykazałeś ludzkie i chrześcijańskie cnoty, a także przydatną biegłość, wydajesz się Nam godnym i odpowiednim ku temu, by tej posługi się podjąć.  Przeto za radą Kongregacji do spraw Biskupów, władzą Naszą Apostolską, zwalniając cię ze stolicy tytularnej Sinitis i posługi Biskupa Pomocniczego wspomnianego Kościoła Tarnowskiego, ustanawiamy cię Biskupem diecezji kieleckiej, dając ci prawa i przywileje oraz nakładając przepisane prawem obowiązki.

Chcemy, byś o tym Naszym dekrecie i postanowieniu powiadomił duchowieństwo i lud powierzony twej duchowej pieczy, aby poznali danego im nowego Pasterza i pod twoim przewodem niestrudzenie kroczyli drogą świętości. Zachęcamy Cię wreszcie, Czcigodny Bracie, abyś twój biskupi trud w diecezji kieleckiej, przez macierzyńskie wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, polecił samemu Zbawicielowi, który napełnia pasterzy radością i pokojem, i oświeca ich swoim światłem.

Sporządzono w Rzymie, u Świętego Piotra, w jedenastym dniu miesiąca października, w roku Pańskim dwa tysiące czternastym, drugim Naszego Pontyfikatu.

Franciszek, papież

foto: Janusz Kamiński/ studio Kamyk

tekst: www.diecezja.kielce.pl

 

 

 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie